Q:请问缴交之所需资料中,有哪些注意事项呢?

A:请携带填写好之申请表、并依照实习成果报告格式装订(请务必依照内容做准备),谢谢。
      常见问题如下:1.心得与建议请至少500字
                             2.每页都要有页码,请务必对照目录确认。
                             3.请将选修课程之成绩单预计通过证明附在实习成绩单最后面。